Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33 300mm Bauhöhe (14)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33 400mm Bauhöhe (14)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33 500mm Bauhöhe (16)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33 600mm Bauhöhe (17)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33 900mm Bauhöhe (20)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 33