Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22 300mm Bauhöhe (7)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22 400mm Bauhöhe (8)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22 500mm Bauhöhe (10)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22 600mm Bauhöhe (12)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22 900mm Bauhöhe (17)

Buderus Heizkörper VC-Plan Typ 22